Oklahoma City Thunder vs Atlanta Hawks Sunday Nov 9, 2008 - MyPictureman